Bouwen zonder zorgen

Als u aan een nieuwbouw begint, of een belangrijke ingrijpende verbouwing doet, is een verzekering alle bouwplaatsrisico's meestal aangewezen.

Maak een afspraak

Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)

Bouwheren zijn vaak te weinig geïnformeerd over de risico’s die ze lopen tijdens nieuwbouw- en/of verbouwingswerken. Na toekenning van de bouwvergunning en met een financiering op zak kan de aannemer niet snel genoeg van start gaan. Nochtans loeren voor de bouwheer en alle andere bouwpartners heel wat risico’s om de hoek!

Tijdens de bouwfase kan het project getroffen worden door brand, storm, vandalisme, diefstal, montageongevallen, uitvoeringsfouten enz. Een noodgedwongen uitstel van de oplevering kan bijkomend leiden tot een zwaar financieel verlies. Afbraakwerken, grondwaterverlaging, beschoeiingswerken, speciale funderingstechnieken vormen belangrijke risico voor schade aan aanpalende en naburige gebouwen.

De ABR-verzekering biedt hier soelaas: deze formule verzekert alle partijen in één polis. Op die manier bent u zeker van een vergoeding en is er geen discussie over de verdeling ervan.

Kies voor de polis die alle partijen dekt

Aannemer, bouwheer, architect, studiebureau, leverancier, producent, … Ieder van hen heeft, binnen het kader van zijn contract, zijn eigen verantwoordelijkheid voor schade die hij door de uitvoering van zijn contract berokkent. Maar zij kunnen ook zelf het slachtoffer worden van onvoorziene gebeurtenissen, menselijke fouten, fouten in berekeningen en plannen, storm, slechte producten, …

Iedere partij die bij de uitvoering van werken betrokken is, heeft er alle belang bij dat na een schadegeval, de werkzaamheden snel kunnen hervatten. Door het feit dat de ABR-verzekeringspolis alle partijen dekt is de discussie over de verdeling van verantwoordelijkheden niet langer aan de orde.

Het is raadzaam dat de bouwheer de polis afsluit (zo heeft hij de polis in handen en is hij zeker dat die op maat is van het gebouw dat hij voor ogen heeft), maar ook de aannemer kan dit doen.

Bouw op specialisten

De ABR-verzekering is een verzekering waarvan de waarborgen zeer rekbaar zijn. In overleg met uw architect en ingenieur biedt AREGO u een uitgebreide risicoanalyse voor uw bouwproject. Op basis van die studie adviseren we u en de ontwerpers over alle mogelijke preventiemaatregelen en kunnen de waarborgen worden aangepast aan de uit te voeren werken. Bovendien bestaat voor aannemers en bouwheren de abonnementsformule, waarin een kader wordt gecreëerd waarbinnen alle werken die voldoen aan de voorziene beschrijving, automatisch verzekerd zijn.

Wat is verzekerd?

Afdeling 1: Materiële beschadigingen aan het bouwwerk zelf

Bij schade wordt niet gezocht naar de aansprakelijke partij, waardoor de schade vrij snel wordt geregeld en de werken snel kunnen worden voortgezet. Dit is eigenlijk de omniumverzekering van de uit te voeren werken. Er wordt opgegeven welk werk moet worden verzekerd, hoe het wordt uitgevoerd, hoelang de werken duren, welke de waarde van de werken is en welke bijkomende dekkingen (aanvullend op de basiswaarborg) u wilt afsluiten.

De volgende voorwerpen kunnen verzekerd worden:

 • De uit te voeren werken met inbegrip van de erin te verwerken materialen en installaties (elektriciteit, keukens, maar ook rolbruggen en dergelijke…)
 • De voorlopige werken
 • Het bestaand goed

Enkele voorbeelden van bijkomende dekkingen:

 • De beschadigingen door een fout in de plannen of in de berekeningen, door een defect, een mechanische storing of breuk, eigen gebrek van de materialen, …
 • De beschadiging van het bestaand goed, gaande van een dekking voor gedeeltelijke of gehele instorting tot beschadigingen in relatie met de werken
 • Dekking voor overuren, versneld transport, nachtwerk, dekking van kosten voor opzoeken van schade, …

De alle-risicodekking van afdeling 1 is van toepassing tijdens de bouw-, montage- en testperiode, die loopt van bij de aanvang van de werken tot aan de voorlopige oplevering.

Aansluitend kan tot aan de definitieve oplevering een dekking verleend worden:

 • Uitgebreid onderhoud (de beschadiging van het bouwwerk die vastgesteld wordt tijdens de onderhoudsperiode en veroorzaakt door de bouwwerken op de bouwplaats alsook de beschadiging van het bouwwerk door de uitvoering van werken in het kader van de voorlopige oplevering)
 • Full makers (ontwerp- reken- en tekenfouten alsook het eigen gebrek van de materialen zijn door de full makers waarborg ook tijdens de onderhoudsperiode mee verzekerd)

Afdeling 2: Schade aan derden t.g.v. de werken

Afdeling 2 waarborgt het herstel van de schade aan derden ten gevolge van de verzekerde werken. Hierin zit zowel de gewone aansprakelijkheid (art. 1382 en volgende van het BW) alsook de foutloze aansprakelijkheid (art 544 van het BW, ook wel burenhinder genoemd) vervat.

 • Huis van de buren verzakt wanneer aannemer funderingen uitgraaft
 • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman
 • Mogelijke uitbreidingen: gekruiste aansprakelijkheid, schade ten gevolge van trillingen, schade ten gevolge van de verlaging van de grondwaterstand

Deze aanvullende aansprakelijkheidsdekking dient als vangnet indien de BA-polissen niet tussenkomen of indien de hierin verzekerde kapitalen ontoereikend zouden zijn (de zogenaamde DIC/DIL: difference in conditions, difference in limits). Dit wil zeggen dat deze waarborgen in aanvulling en na uitputting komen van de bestaande BA-polissen van de deelnemers aan de verzekerde werken. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Voor welke periode bent u verzekerd?

De bouw-montage-testtermijn start bij de aanvang van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het werk. Na de voorlopige oplevering gaat de onderhoudstermijn in en duurt meestal 12 of 24 maanden. De waarborgen tijdens de onderhoudsperiode werden hoger reeds beschreven.

Wat is het verzekerd bedrag?

Dit is de som van alle aannemingscontracten, inclusief de erelonen, alsook de niet-recupereerbare btw en wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van de polis.

Tienjarige aansprakelijkheid

Neemt u als aannemer deel aan een werf van een woning in België, waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018, dan bent u verplicht om een verzekering Tienjarige aansprakelijkheid te onderschrijven als u werken uitvoert die verbonden zijn met de gesloten ruwbouw van de woning. Deze waarborg dekt uw aansprakelijkheid in geval van ernstige gebreken die de stabiliteit van de woning bedreigen en dit gedurende 10 jaar na aanvaarding van de werken.

Ook deze verzekering maakt deel uit van onze geïntegreerde aanpak voor uw bouwproject.

Voor meer informatie klikt u op deze link.

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Geïntegreerde aanpak
 • Iedereen is verzekerd
 • Alle risico's verzekering
 • Vermijd alle discussie

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!