10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector

Ondernemingen in de bouwsector krijgen vanaf 1 juli 2018 te maken met een nieuwe wetgeving. Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zullen vanaf dan mogelijk verplicht worden om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Maak een afspraak

10-jarige aansprakelijkheid

Architecten en aannemers zijn vandaag tien jaar aansprakelijk voor de werken die een impact hebben op de stabiliteit en soliditeit van een woonhuis of (flat)gebouw. Maar tot voor kort waren enkel architecten wettelijk verplicht om daarvoor een verzekering af te sluiten (de wet-Laruelle). Aannemers deden dit zelden, met alle catastrofale gevolgen van dien. Het zou niet de eerste keer zijn dat een aannemer failliet gaat door schadeclaims als gevolg van een ernstige fout bij de ruwbouwwerken. Om nog maar te zwijgen over de bouwheer die op het einde in de kou staat. Of de architect die als enige verzekerde opdraait voor alle kosten. Om al die redenen treedt vanaf 1 juli 2018 de nieuwe wet-Peeters in voege. Voor bouwvergunningen afgeleverd na die datum moeten alle bouwactoren zich verplicht verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Die aansprakelijkheid is beperkt tot de gebreken die de stabiliteit en soliditeit van het gebouw ernstig in het gedrang brengen en ook voor de waterdichtingsproblemen die daarop een impact hebben.

Op wie is deze nieuwe wet van toepassing?

Of uw onderneming al dan niet aan deze verzekeringsplicht is onderworpen, hangt af van een aantal factoren. Als aan de 3 onderstaande voorwaarden voldaan wordt, is de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht:

  • Het betreft werken aan gebouwen, of intellectuele prestaties die ermee verband houden.
  • Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning.
  • Het betreft werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Verzekeringstechnisch gezien kunnen we stellen dat deze nieuwe aansprakelijkheidsverzekering een aanvulling is op de verzekering BA van aannemers en op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de intellectuele dienstverleners in de bouwsector. Iedereen die actief is binnen uw bedrijf is door de verzekering BA verzekerd. Er zijn echter ook enkele belangrijke uitsluitingen zoals: schade door vandalisme, een zware fout, een gebrek aan voorzorgsmaatregelen of door fouten te wijten aan de gebrekkige toestand van de geleverde werken. Ook schadegevallen door een werkwijze waarvoor de wet strafsancties oplegt, vallen buiten de verzekering BA.

Wat wordt er precies verzekerd?

Deze verzekering verleent waarborg voor de aansprakelijkheid gedurende 10 jaar die een van uw aannemers/bouwactoren kan oplopen door een gebrek in de bouw, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.

Wat zijn de gevolgen als u actief bent in de bouwsector?

Uw tienjarige aansprakelijkheid wordt – voor de ernstige gebreken zoals hierboven beschreven – gedekt via deze verzekering. Als bedrijf beperkt u hierdoor uiteraard uw potentiële risico tot een minimum. De wet bepaalt echter ook dat er voor aanvang van de werken een attest aanwezig moet zijn. Als dat niet het geval is, zullen de werken niet van start mogen gaan. Dit attest moet altijd op de werf aanwezig zijn en moet afgegeven worden aan de bouwheer en de architect. Bij niet-naleving van deze verzekeringsplicht kunt u als onderneming aansprakelijk gesteld worden bij eventuele gebreken en kan de overheid boetes opleggen.

Bij AREGO stellen we alvast alles in het werk om de bijkomende rompslomp tot een minimum te beperken en u een verzekeringsoplossing op uw maat aan te bieden. Daarvoor hebben we verschillende formules in het leven geroepen waaruit u kunt kiezen:

  • Globale polis waarin alle bouwactoren die werken uitvoeren aan het verzekerde project mee verzekerd zijn
  • Individuele polis waarin alleen de verzekeringnemer verzekerd is.

AREGO biedt een optimale flexibiliteit. Concreet kiest u voor een individuele verzekering of een globale verzekering. U kunt daarnaast ook aangeven of u één polis wenst af te sluiten voor al uw werven (=jaarpolis), of dat u opteert voor een polis per werf (=projectpolis). AREGO zorgt in elk geval voor een maximale ontzorging en dé oplossing om aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Vanaf 15 juni zal deze verzekering afgesloten kunnen worden.

Hoe kunnen wij u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

  • Snelle aflevering attesten
  • Transparante individuele polis
  • Eenvoudige globale polis

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!