10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector

Ondernemingen in de bouwsector krijgen sinds 1 juli 2018 te maken met een nieuwe wetgeving. Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zijn vanaf dan verplicht om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Maak een afspraak

10-jarige aansprakelijkheid

Architecten en aannemers zijn vandaag tien jaar aansprakelijk voor de werken die een impact hebben op de stabiliteit en soliditeit van een woonhuis of (flat)gebouw. Maar tot voor kort waren enkel architecten wettelijk verplicht om daarvoor een verzekering af te sluiten (de wet-Laruelle). Aannemers deden dit zelden, met alle gevolgen van dien. Het zou niet de eerste keer zijn dat een aannemer failliet gaat door schadeclaims als gevolg van een ernstige fout bij de ruwbouwwerken. Om nog maar te zwijgen over de bouwheer die op het einde in de kou staat. Of de architect die als enige verzekerde opdraait voor alle kosten. Om die redenen trad vanaf 1 juli 2018 de nieuwe wet-Peeters in voege. Voor bouwvergunningen afgeleverd na die datum moeten alle actoren actief in de woningbouw die raken aan de stabiliteit en waterdichtheid van woningen zich verplicht verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.

Op wie is deze nieuwe wet van toepassing?

Deze wet is van toepassing op aannemers en promotoren-aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zoals studiebureaus en dergelijke, waarvan de tienjarige aansprakelijkheid kan betrokken zijn, echter beperkt tot de stabiliteit, soliditeit van de gesloten ruwbouw en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw die een impact heeft op de stabiliteit of soliditeit.

Voor architecten wordt de verzekeringsverplichting voorzien in de Wet Laruelle opgeheven (de deontologische verplichting blijft) en zal met de ‘Wet Peeters II’ worden vervangen door een nieuwe verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van de waarborg tienjarige aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor andere dienstverleners in de bouwsector. Het gaat dan voornamelijk over studiebureaus.

Voor welke werven geldt deze wet?

Deze wet geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie van in België gelegen woningen waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is en waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.

 • Woningen: een gebouw of gedeelte van een gebouw dat van bij aanvang van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor bewoning.
 • Hoofdzakelijk: wanneer meer dan 50% van de oppervlakte bestemd wordt voor bewoning.

Wat wordt er precies verzekerd?

We verzekeren uw burgerlijke aansprakelijkheid die u kunt oplopen op basis van de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek, gedurende een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, als deze laatste de stabiliteit of soliditeit van het verzekerde bouwwerk in gevaar brengt.

Het verzekerd bedrag per schadegeval, voor het totaal van de materiële en immateriële schade samen is:

 • 500.000 euro, ingeval de waarde van de wederopbouw minstens 500.000 euro bedraagt, tenzij een hoger bedrag wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden
 • De waarde van de wederopbouw, als de waarde van wederopbouw minder bedraagt dan 500.000 euro.

Bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex die van het eerste semester van 2007 en de index die van toepassing is in de maand van de aangifte van het schadegeval.

Wat is niet verzekerd?

Enkele belangrijke uitsluitingen zijn:

 • Zuiver immateriële schade. Dat is het geldelijk verlies dat iemand lijdt dat niet voortvloeit uit de materiële schade.
 • Esthetische schade. Dat is de schade die geen invloed heeft op het gebruik van het verzekerde bouwwerk.
 • De meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan het verzekerde bouwwerk na een schadegeval.
 • Schadegevallen door opzet of door zware fout: – Schade door het niet-naleven van de preventiemaatregelen en/of veiligheidsvoorschriften, zoals het niet uitvoeren van een grondonderzoek of stabiliteitsstudie. – Schade door het bewust niet-naleven van de stedenbouwkundige vergunning of het uitvoeren van werken zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning. – Schade door het uitvoeren van werken zonder verplichte controle van een architect. – Schade veroorzaakt door het toepassen van werkwijzen en het gebruik van minderwaardige bouwmaterialen om kosten te besparen.

Verzekeringstechnisch gezien kunnen we stellen dat deze aansprakelijkheidsverzekering een aanvulling is op de verzekering BA van aannemers en op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de intellectuele dienstverleners in de bouwsector.

Wat zijn de gevolgen als u actief bent in de bouwsector?

Uw tienjarige aansprakelijkheid wordt – voor de ernstige gebreken zoals hierboven beschreven – gedekt via deze verzekering. Als bedrijf beperkt u hierdoor uiteraard uw potentiële risico. De wet bepaalt echter ook dat er voor aanvang van de werken een attest aanwezig moet zijn. Als dat niet het geval is, zullen de werken niet van start mogen gaan. Dit attest moet altijd op de werf aanwezig zijn en moet afgegeven worden aan de bouwheer en de architect. Bij niet-naleving van deze verzekeringsplicht kunt u als onderneming aansprakelijk gesteld worden bij eventuele gebreken en kan de overheid boetes opleggen.

Bij AREGO stellen we alles in het werk om de bijkomende rompslomp tot een minimum te beperken en u een verzekeringsoplossing op uw maat aan te bieden. Daarvoor hebben we verschillende formules in het leven geroepen waaruit u kunt kiezen:

 • Globale polis waarin alle bouwactoren die werken uitvoeren aan het verzekerde project mee verzekerd zijn
 • Individuele polis waarin alleen de verzekeringnemer verzekerd is

U kunt daarnaast ook aangeven of u één polis wenst af te sluiten voor al uw werven (=jaarpolis), of dat u opteert voor een polis per werf (=projectpolis). AREGO zorgt voor een maximale ontzorging en biedt een oplossing om aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

Hoe kunnen wij u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Arego expertise
 • Snelle aflevering attesten
 • Transparante individuele polis
 • Eenvoudige globale polis

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!