Bescherm u tegen schade aan derden

Ondernemen brengt altijd risico's met zich mee. Soms loopt het mis en berokkent u iemand schade. En als die schade te wijten is aan uw fout, dan moet u die schade vergoeden. Daarom hebt u een bedrijfspolis nodig.

Maak een afspraak

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid bedrijf

U hebt een bedrijf of bent zelfstandige. U werkt hard en bent de hele dag in de weer voor uw klanten. Soms gaat er iets mis. Zoals een steen die tijdens bouwwerkzaamheden op het hoofd van een toevallige voorbijganger valt. Of een klant die in uw winkel of kantoor over een loshangende kabel struikelt. Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje en kan grote financiële gevolgen hebben. Voor uw bedrijf, uzelf of zelfs uw gezin. Met de Bedrijfspolis Aansprakelijkheid draait u niet zelf op voor schade die uw bedrijf veroorzaakt aan anderen…

Waarom is deze verzekering belangrijk voor uw onderneming?

Uw Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf moet de vergoeding ten laste nemen die uw onderneming mogelijk moet betalen bij een schadegeval waarvoor uw onderneming aansprakelijk is. Op die manier zorgt deze polis ervoor dat het voortbestaan en de toekomst van uw onderneming niet in het gedrang komt. Het is immers mogelijk aansprakelijk gesteld te worden voor een groter bedrag dan de waarde van de activa van uw onderneming.

Er is geen wettelijke verplichting om deze verzekering af te sluiten, tenzij voor bepaalde beroepen waar de plichtenleer een aansprakelijkheidsverzekering voorschrijft om tot het beroep toegelaten te worden (vastgoedmakelaar, architect,…).

Een bedrijfspolis burgerlijke aansprakelijkheid dekt u in principe voor uw extracontractuele aansprakelijkheid. Er is een onderscheid tussen ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘contractuele aansprakelijkheid’.

Uw burgerlijke of extracontractuele aansprakelijkheid vloeit voort uit de artikelen 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen houden in dat u een fout moet begaan hebben. Dat kan bijvoorbeeld door onvoorzichtigheid, onhandigheid, nalatigheid of een gebrek aan toezicht. Er moet schade ontstaan zijn en er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen uw fout en de opgelopen schade. Dit komt voor als u niet ‘als een goede huisvader’ hebt gehandeld, als u niet zorgvuldig hebt gehandeld en in zoverre het schadeverwekkend feit niets te maken heeft met de slechte uitvoering van een contract.

Uw contractuele aansprakelijkheid ontstaat door een overeenkomst, geschreven of stilzwijgend. U bent contractueel aansprakelijk als u een verbintenis uit een contract niet nakomt, of niet goed uitvoert. Alle geschillen over de kwaliteit van een product of uitvoering zijn contractuele geschillen en zijn dus niet gedekt onder de bedrijfspolis BA. Over de precieze grens tussen extracontractueel en contractueel worden bij veel schadegevallen grondige, soms eindeloze discussies gevoerd. Ga er in het algemeen van uit dat de geschillen met uw klant of leverancier over de uitvoering van werken of diensten, de kwaliteit van uw product, niet tijdige uitvoering of niet tijdige betaling en al dit soort (contractuele) geschillen waarin u misschien een aansprakelijkheid oploopt, niet gedekt zijn in uw Bedrijfspolis BA.

Iedereen verzekerd?

Iedereen die actief is binnen uw bedrijf is verzekerd. Dat gaat van de bedrijfsleiding, meewerkende gezinsleden tot de helpers en het personeel. Zelfs de tijdelijke helpers, zoals een uitzendkracht of een poetshulp, zijn meeverzekerd.

De werkgever is dus aansprakelijk voor de fouten van zijn arbeiders en bedienden tijdens de periode dat de werknemer voor uw onderneming werkt en als er maar het minste verband is met de uitoefening van hun werk.

Omschrijving van het risico in uw verzekeringspolis

Het is belangrijk om steeds al uw activiteiten correct door te geven. Als uw activiteiten niet juist omschreven zijn in uw polis kan dit immers zeer ernstige gevolgen hebben. De loodgieter bijvoorbeeld die sanitair en verwarmingsinstallaties verkoopt en plaatst, maar ook dakwerken doet en dat niet in zijn polis heeft vermeld, wordt geacht gekozen te hebben om zelf zijn verzekeraar te zijn voor die activiteit.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de verzekerde waarborgen die meestal voorzien worden in een Bedrijfspolis BA.

De waarborgen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze waarborg dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met het sluiten of het uitvoeren van een contract en die opgelopen wordt tijdens of naar aanleiding van de exploitatie van de onderneming (= ongevallen veroorzaakt aan derden). De burgerrechtelijke aansprakelijkheidspolis dekt de schade die door de verzekerde accidenteel aan derden wordt veroorzaakt: tijdens de uitoefening van een beroep/bijberoep/vrij beroep, tijdens het uitvoeren van een werk tegen bezoldiging, tijdens de uitbating van uw bedrijf of organisatie.

De verzekerde bedragen kunnen variëren in functie van de risicograad van uw activiteit of beroep.

BA na levering of productaansprakelijkheid

Uw bedrijf is aansprakelijk voor schadegevallen die aan derden worden veroorzaakt door goederen na hun levering of door werken na hun uitvoering en die onder meer toe te schrijven zijn aan: het eigen gebrek van deze goederen of werken, een fout of vergissing bij de conceptie, de fabricage, de verpakking, de etikettering, de gebruiksaanwijzing, de behandeling, de opslag, de levering, de constructie, de montage, het onderhoud, de herstelling of de omvorming.

Deze verzekering omvat zowel de verdediging tegen al dan niet verantwoorde aanspraken door derden als de betaling van de schade.

Objectieve aansprakelijkheid

Als u de uitbater bent van een bedrijfsruimte die onder het toepassingsgebied van de wet van 30 juli 1979 valt, dan bent u verplicht om uw objectieve aansprakelijkheid voor schade door brand en ontploffing voor die bedrijfsruimten te verzekeren. In de Bedrijfspolis BA kunt u die verzekering mee opnemen. We vergoeden dan de schade zoals de overheid het heeft voorgeschreven.  Zo is deze verzekering bijvoorbeeld verplicht voor de exploitant van een horecazaak, sportcomplex of evenementenhal en voor alle kleinhandelszaken met een voor het publiek toegankelijke oppervlakte van meer dan 1000m².

Rechtsbijstand bedrijf

Als uw bedrijf schade lijdt, is het niet altijd eenvoudig om een vergoeding te krijgen van de partij die de schade heeft veroorzaakt. Waar moet u uw schade-eis indienen? En hoe vindt u een goede advocaat? Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe zijn, zeker ook als het tot een dure gerechtelijke procedure komt.

De rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat het nodige wordt gedaan opdat u krijgt waar u recht op heeft, enerzijds door onze dienstverlening, zoals het onderhandelen met de tegenpartij en anderzijds door het betalen van kosten zoals erelonen en expertisekosten om tot een minnelijke of een gerechtelijke oplossing van het geschil te komen. De verzekering strekt zich uit tot gebeurtenissen die verband houden met de exploitatie van de onderneming.

Wanneer geen schadevergoeding kan worden bekomen bij de aansprakelijke persoon omdat hij insolvabel is, zal uw verzekering rechtsbijstand de schade tot een bepaald bedrag zelf vergoeden. Wanneer de verzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een verzekerd schadegeval in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zal uw waarborg rechtsbijstand de strafrechtelijke verdediging op zich nemen en dit reeds vanaf het gerechtelijk onderzoek.

Toevertrouwde goederen

Voor sommige beroepen is het wenselijk een dekking “toevertrouwde goederen” van klanten in de polis op te nemen. Zo voorziet deze waarborg in een vergoeding voor de schade aan goederen die u werden toevertrouwd met het oog op herstelling of bewerking. Denk bijvoorbeeld aan voertuigen van klanten bij de garagist of aan een meegegeven TV-toestel bij een hersteller van elektro-goederen. Goederen die u werden toevertrouwd, zijn meestal niet standaard mee gedekt door de gewone bedrijfspolis aansprakelijkheid (behalve voor sommige beroepen). Ook hier verschilt de hoogte van het verzekerd bedrag in functie van het door u uitgeoefende beroep.

Speciale sectorvoorwaarden & belangrijke clausules

We weten dat elk bedrijf verschillend is. Daarom biedt AREGO nog een set van zes speciale sectorvoorwaarden aan voor horeca; garagisten en aanverwante beroepen; wellness, beauty en health; bouw- en installatiebedrijven; land-en tuinbouw; handel.

Indien u met onderaannemers werkt, of meent dit ooit te zullen doen, dan laat u best meteen een clausule opnemen in uw polis die uw aansprakelijkheid regelt voor de burgerlijke aansprakelijkheid die u kunt oplopen door toedoen van uw onderaannemer. Wanneer u immers voor bepaalde van de aan u toevertrouwde werken een beroep doet op een onderaannemer, dan zult u toch steeds in de eerste plaats door de opdrachtgever of de bouwheer worden aangesproken. Uw verzekeraar zal tussenkomst verlenen en zal onmiddellijk proberen de BA verzekeraar van de onderaannemer te laten opdraaien voor de kosten. Let wel: de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemer is niet gedekt en uw verzekeraar behoudt ook een verhaalsrecht tegen uw onderaannemer.

Als u een rijdend werktuig hebt dat deelneemt aan het verkeer als motorvoertuig, moet u dit inschrijven en moet het voertuig een nummerplaat krijgen. U moet dan ook een polis motorvoertuigen afsluiten voor de aansprakelijkheid voor het verkeersrisico op de openbare weg. Anderzijds moet u rijdende werktuigen die binnen uw omheining, of op een werf gebruikt worden, niet inschrijven en niet van een nummerplaat voorzien. Uw Bedrijfspolis BA geeft u dekking voor het ‘werkrisico’ van uw werktuig, niet voor het ‘rijrisico’ of ‘verkeersrisico’.

Indien u exporteert naar de VS of naar Canada moet u dit laten vermelden in uw polis. Hiervoor kan een bijkomende premie worden gevraagd, omdat de risico’s daar groter zijn.

In een bedrijfspolis BA is het eigen werk/product uitgesloten. Ook de kosten die gepaard gaan met een vervanging of herstelling van een eigen gebrekkig werk of product zijn niet verzekerd. Met de waarborg Recall kunt u de kosten verzekeren die gepaard gaan met het uit de markt nemen van producten en/of uitgevoerde werken die gebrekkig zijn of vermoed worden gebrekkig te zijn.

Nuttige tips

 1. Omschrijf uw activiteiten zo breed mogelijk, verwijs eventueel naar de statuten van uw onderneming.
 2. Hebt u nood aan specifieke bijkomende clausules (vb. Recall)?
 3. Bent u verzekerd voor rijdende werktuigen?
 4. Bent u verzekerd voor uw aansprakelijkheid als u met onderaannemers werkt?
 5. Kijk na of u ook dekking hebt in uw polis voor ‘na levering’ of productaansprakelijkheid.
 6. Kijk ook na of u dekking hebt voor toevertrouwde goederen.
 7. Is eventuele export naar de VS of Canada vermeld in uw polis?
 8. Is uw foutloze aansprakelijkheid in verband met uw productaansprakelijkheid zeker niet uitgesloten?
 9. Hebt u de waarborg rechtsbijstand voorzien?

Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op met uw AREGO specialist.

Uw voordelen

 • Arego expertise
 • Grondige risicoanalyse
 • Maatwerk
 • Ervaren schaderegelaars

Arego specialist

Joris Bergmans

Mail 0478 25 62 67

Tim Thijs

Mail 0495 50 40 74

Tim Coumans

Mail 011 46 20 27

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!